HOGYAN CSATLAKOZHAtOK?

A Klubba felvételüket kérhetik azon beszerzési vezetők, akik a Klub célkitűzéseit elfogadják. A Klub tagfelvétele ajánlási eljárásrenden alapul.

A csatlakozás feltétele:

 • érvényes MLBKT tagság (vagy egyéni vagy intézeti),
 • a felvételi indítása előtt legalább 2 BVK rendezvényen történő részvétel.

A Klub tagjává választható az a természetes vagy jogi személy, aki a belépési nyilatkozatban a Klub céljait a Közgyűlés által jóváhagyott egyéb szabályzatait elfogadja és a tagsági viszonyból származó kötelezettségek teljesítését vállalja.

A Klub tagjává választható az a természetes személy, aki 18. életévét betöltötte.

A Klub tagjává választást a jelölt a megfelelően kitöltött és aláírt belépési nyilatkozat benyújtásával kérelmezheti.

A csatlakozási kérelem mellé a jelölt köteles legalább 2 klubtag szakmai ajánlását, valamint szakmai önéletrajzát csatolni. Az ajánlást az ajánló részéről adott ( és lehetőleg kézzel írott) néhány mondatos rövid indoklással kell megtenni és lehetőleg e-mail útján megküldeni a tagfelvetel[at]beszerzesivezetok[dot]hu címre.

A nyilatkozathoz - amennyiben jogi személy kéri felvételét - mellékelni kell a jogi személy igazolását arról, hogy nevében ki járhat el képviselőként a Klub tagságában.

A belépési nyilatkozatot az Elnök részére kell benyújtani. A kérelmet az Elnök terjeszti a Vezetőség elé, amely a Klub tagjává választásról egyszerű szótöbbséggel dönt, vagy a döntést a soron következő Közgyűlés hatáskörébe utalja.

A tagsági viszony a tagfelvételi kérelem a Vezetőség vagy a Közgyűlés általi elfogadásának napján keletkezik.

A Klub tagjait egyenlő jogok illetik meg, jogaikat a tagok személyes aktivitás útján gyakorolják.

 • részt vehetnek a Klub Közgyűlésén
 • tanácskozási, indítványozási és szavazati jogot gyakorolhatnak a Közgyűlésen
 • bármely klubi tisztségre választhatnak és megválaszthatók
 • jogosultak részt venni a Klub rendezvényein
 • igénybe vehetik a Klub által nyújtott kedvezményeket
 • a tisztségviselőktől tájékoztatást kaphatnak
 • kötelesek megtartani az Alapszabály és a Közgyűlés határozatainak rendelkezéseit
 • kötelesek teljesíteni a Klub tevékenységével kapcsolatosan önként elvállalt feladataikat, és tőlük
 • elvárható módon elősegíteni a Klub célkitűzéseinek megvalósítását
 • kötelesek a tagdíjat késedelem nélkül befizetni.
 • tagsági viszonya felfüggeszthető annak a tagnak, aki kötelességét megszegi, vagy súlyosan veszélyezteti a Klub céljainak elérést.
 • a tagsági viszony felfüggesztéséhez a Vezetőség egyszerű szótöbbséggel meghozott határozata szükséges.
 • a tagsági jog felfüggesztése alatt a tag jogait nem gyakorolhatja.
 • felfüggesztett tagság esetén a tagsági viszonyról a soron következő Közgyűlés dönt véglegesen.
 • a tag kilépésével, amelyet az Elnöknek kell írásban bejelenteni.
 • a tagdíjbefizetés elmulasztása miatt (a felszólítás után a kitűzött 60 napos határidő eltelte után, a tagsági viszonyt megszüntető elnökségi határozattal).
 • A tagi kötelességek megszegése vagy a Klub céljainak veszélyeztetése folytán történő közgyűlési kizárás által, melyet az Elnökség indítványozhat, bármely tag bejelentése alapján. Az indítványozás előtt a Vezetőségnek az érintett tag meghallgatását kell kezdeményezni, és figyelmeztetni kell őt a kötelezettségek betartására.
 • természetes személy tag halálával
 • a jogi személy tag felszámolásával.
TOP